x

Aby skontaktować się z nami Napisz, lub zadzwońinfo@i-elektro.pl
Instalacje odgromowe

dom Obiekty budowlane wyposażone w instalacje i urządzenia techniczne narażone są na występowanie przepięć zewnętrznych i indukowanych spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi (piorunami) oraz przepięć wewnętrznych spowodowanych zmianami manewrowymi i awaryjnymi w układach elektrycznych. Dla ochrony obiektów od przepięć stosowane są instalacje ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej.
Ochrona odgromowa ma na celu uniemożliwienie bezpośredniego wyładowania piorunowego w obiekt lub zminimalizowanie skutków pośrednich spowodowanych wyładowaniem. Realizowana jest przez odpowiednie instalacje odgromowe. Instalacje odgromowe stanowią zespół urządzeń zbierających i odprowadzających całkowicie lub częściowo ładunek elektryczny pioruna do ziemi.


Instalacja odgromowa powinna być stosowana w budynkach:

 • wolnostojących o wysokości powyżej 10m i powierzchni ponad 200m2
 • budynkach użyteczności publicznej w których może przebywać ponad 50 osób
 • Budynkach opieki zdrowotnej, domach rencistów, szkołach specjalnych, zakładach zatrudniających inwalidów, domach dla ludzi o ograniczonej zdolności ruchowej
 • Obiektach o dużej wartości historycznej i kulturowej, typu: skanseny, muzea, biblioteki, archiwa itp.
 • Obiektach wyższej użyteczności publicznej: pogotowia, straży pożarnej, urzędów administracyjnych
 • Halach o powierzchni przekraczającej 40x40 m o konstrukcji nośnej stalowej
 • Budynkach wykonanych z materiałów łatwopalnych
 • Obiektach do produkcji i składowania materiałów łatwopalnych
 • Innych obiektach, których wskaźnik zagrożenia piorunowego przekracza wartość 10-4
 • Obiektach zagrożonych pożarem oraz wybuchem materiałów wybuchowych, mieszaniny gazów, par cieczy i pyłów palnych z powietrzem
 • Kominach wolnostojących, kolejkach linowych, dźwigach
 • Specjalnych obiektach sportowych


Nasze usługi w zakresie instalacji odgromowych
 • ocena techniczna projektu
 • projekt instalacji odgromowej
 • szybki i profesjonalny montaż instalacji
 • modernizacja istniejacych instalacji odgromowych
 • pomiar rezystancji uziemień i gruntu
 • okresowe pomiary
 • dozór techniczny nad wykonywanymi instalacjami odgromowymi
i-elektro.pl

created by team: goVirtual.pl
multimedia
inteligetny